ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА НА „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ" ООД

"ХИДРОРЕМОНТ-ИГ" ООД се стреми да се утвърди като предпочитан изпълнител на подводни, инженерни и драгажни дейности, изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения, строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти. За целта ние сме амбицирани да развиваме отговорен бизнес,гарантиращ удовлетворяване на желанията на клиентите ни, чрез предоставяне на решения и подкрепа за изпълнение и на най-сложните водни проекти при поддържане на високо качеството на услугите.

Дейността на дружеството е подчинена на действащите нормативни актове и изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, приложими за извършваните видове дейности.

Ние ще се стремим да постигнем съвършенство във всички наши бизнес процеси, чрез определяне на цели за повишаване на качеството на извършваните услуги, съвместими със стратегическата насоченост и контекста на организацията.

Ние се ангажираме да предприемем незабавни действия за наблюдавани отклонения, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия, ще извлечем поуки и ще ги използваме, за да предефинираме нашите практики, политика, цели и процедури за непрекъснато подобряване на резултатността и ефикасността на интегрираната система за управление на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Ръководството на дружеството постоянно прави преглед на уменията и компетентността на служителите си, приобщава, насочва и подпомага персонала да допринася за ефикасността на интегрираната система.

За постигане на целите ръководството определя конкретни измерими задачи за изпълнение, които с реализирането им да гарантират повишаване удовлетвореността на клиентите.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Наш ангажимент е отговорно управление на дейността на фирмата за предотвратяване на замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие върху околната среда. За повишаване доверието на нашите клиенти и партньори ръководството на дружеството декларира:

 • Дейността на фирмата е подчинена на действащите приложими за извършваните дейности нормативни актове, изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 и други изисквания на заинтересовани страни.
 • Установяване, прилагане, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на околната среда, чрез екологични решения за постигане на очакваните резултати.
 • Предотвратяване или намаляване на нежеланите въздействия, включително възможността външните условия на околната среда да влияят на организацията;
 • Стремеж към приобщаване към европейските и световни принципи и практики за управление на околната среда;
 • Определяне на своите аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, катоуправляватези,коитонамиразазначими,споредстепентанавъзможенрискотнастъпване нанеблагоприятнивлияниякатогинамалидотолкованиски,колкотоевъзможно;
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието от дейността на организацията върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и ефективно използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци и непрекъснат стремеж към подобрение;
 • Стремеж към усъвършенстване на предлаганите услуги към такива, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на компетентен персонал, информиран относно политика, значими аспекти, потенциални и реални въздействия върху околната среда, свързани с тяхната работа, вменяване на лично отношение към важността на техния принос за постигане на ефективност на системата;
 • Готовност за реагиране по отношение на събития с потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда, осигуряване на информация и обучение на персонала, като гаранция за екологично отговорен начин на работа и понижаване рисковете от възникване на екологични инциденти;
 • Изграждане и поддържане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда;

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на организацията, заедно със своите служители и работници, работи за непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и услуги, реализирани в условията на здравословни и безопасни условия на труд, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания.

Практическото осъществяване на политиката ще се постигне чрез:

 • Поддържане на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO45001:2018) и затвърждаване на принципите и процедурите за гарантиране на здраве и безопасност при работа за персонала.
 • Ангажиране на личния състав за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа.
 • Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и демонстрирането им пред заинтересованите страни.
 • Осигуряване на пълно съответствие с и спазване на изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността при работа и на другите изисквания, приети от организацията.
 • Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни органи.
 • Разгласяване, въвеждане и запознаване на служителите от всички нива с политиката за здравословни и безопасни условия на труд и отговорността им за реализирането й.
 • Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за персонала
 • Подготовка за действия при извънредни ситуации;
 • Полагане на всички необходими усилия за предотвратяване на заболявания, инциденти и злополуки;

За осъществяването на поставените цели, Ръководството и изпълнителският състав ще работят целенасочено и с общи усилия, като стриктно сe следват изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO 14001:2015.

In order to build the future you need to dive deep

Contact us for more information from quick response, emergency work, to large-scale, multi-year service contracts.

Contact Us