Проекти
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗЕН ОГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ ПОД ВОДА НА ЯЗ. ОГНЯНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ (ДПУСЯ)“

Язовир „Огняново“ е изграден по поречието на река Лесновска. Предназначението му е да задоволява нуждите на металургичния комбинат Кремиковци, както и за напоителни нужди. С оглед режима на работа на съоръженията и неблагоприятните климатични условия на експлоатация,  трябваше да бъде извършено обследване посредством водолазен оглед.      

Фирма “Хидроремонт ИГ” ООД има дългогодишен опит при извършване на водолазни огледи на такъв вид съоръжения и техническите лица са добре запознати с условията за работа.

Изпълнението на работите се извърши при следната последователност, съгласно графика за обекта:

 • Изготвяне на план за безопасни и здравословни условия на труд;
 • Мобилизация на техника и хора до обекта.
 • Оглед под вода на външните части на входната шахта на Основния Изпускател - „ОИ“ /включително на решетката и дамбалкените/ и потопената повърхност на водната кула;
 • Уплътняване под вода на ремонтния таблен затвор с цел спиране на пропуските през него. За уплътняването на ремонтния таблен затвор се използваха материали, които не замърсиха водите на язовир „Огняново“.
 • Оглед под вода на ремонтния таблен затвор /включително таблата, уплътненията й, всички метални части на системата за вдигане и спускане и контактните им бетонови повърхности/, участъка на тунела на ОИ от водната кула до входната шахта на основния изпускател и вътрешните потопени повърхности на водната кула и входната шахта;
 • Оглед на потопената част от водния откос на язовирната стена при кота ВН 619, 91 м.

 За заснетите с камера огледи, „Хидроремонт ИГ“ООД изготви видеозаписи с подходящо качество относно осветеност и детайлност.

След изпразване на тръбата на ОИ се извърши демонтаж и след приключване на работите - монтаж на капака на входния манлох към тръбата на ОИ.

На характерни места в изпразнената част на основния изпускател се извърши измерване на дебелини на всички метални части на решетки, табли, тръбни участъци, манлоси, ремонтен затвор, на работен затвор.

За установяване на техническото състояние на работния затвор беше  изготвена техническа експертиза от машинен инженер, съдържаща констатации за състоянието на корпус, подвижни части, уплътнения и други.

За цялостната работа по изпълнението на дейностите – предмет на възлагане - „Хидроремонт ИГ“ ООД осигури високо квалифициран персонал – сертифицирани водолази и необходимата техника и апаратура за подводни дейности.

 

                   

 

 

 

 

 

02 >>

„ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА БЪРЗОПАДАЩ ЗАТВОР В ГНД НА ВЕЦ „ПАСАРЕЛ“

Националната Електрическа Компания ЕАД (НЕК ЕАД) е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници в България. НЕК ЕАД стопанисва едни от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната, към чиято експлоатация има високи изисквания за сигурност и икономичност.

Язовир „Искър“ се намира на около 35 км от центъра на гр. София в посока югоизток, като предназначението му е за добив на електроенергия, питейно и промишлено водоснабдяване на гр. София и околностите.  От язовира започва началото си Главна Напорна Деривация (ГНД) за ВЕЦ „Пасарел“. Водовземането на деривацията е проектирано и изградено като водовземна кула извън тялото на язовирната стена. Поради дългия експлоатационен период – 65 г., в ниско минерализираните и агресивни води на язовира, металните елементи в шахтата на таблен затвор и панцеровка са компрометирани и беше необходимо да се подменят с нови.

Дейностите, които фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД извърши по Договор с предмет: „Обследване и изработка на технически проект за ремонт бързопадащ затвор в ГНД на ВЕЦ „Пасарел“, включваха изготвяне и предаване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), Техническа експертиза за състоянието на всички неподвижни елементи на шахтата, снемане на екзекутивни размери чрез подводни (ROV) и водолазни огледи, демонтаж и монтаж на таблен затвор и прилежащите му части, както и изготвяне на технически проект за последователността на видовете работи и материали за ремонт на шахтата.

Възложените подводни огледи бяха изпълнени от екип професионални водолази и дистанционно управляемо устройство (ROV), като „Хидроремонт ИГ“ ООД изпълни всички дейности успешно и в срок, съгласно изискванията на техническата спецификация.

 

03 >>

„РЕМОНТ НА РЕМОНТЕН ЗАТВОР НА ОСНОВНИЯ ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „ЛУКОВИТ“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

Хидровъзел „Луковит“ е изграден на р. Златна Панега, непосредствено над гр. Луковит. Главното съоръжение на хидровъзела е каменно зидана язовирна стена. Язовирът е съоръжен с челен преливник в централната част на стената за провеждане на високите води на р. Златна Панега и основен изпускател (ОИ) за аварийно изпускане.

Основният изпускател на язовира представлява тръба DN 1400 с дължина 18 m и е снабден с предпазна решетка, ремонтен таблен затвор на входа и ремонтен затвор.

Фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД изпълни следните договорни задължения качествено и професионално:

 1. Изготвяне на техническа документация (работен проект и програма пробни изпитвания) за преработване закрепянето на ходовите колела към осите;
 2. Демонтаж и изваждане на брега на водещи рейки, щанги и ремонтен таблен затвор;
 3. Демонтаж, преработка, закрепяне и монтаж на ходови колела;
 4. Подводни дейности по почистване на свлечен нанос в зоната на решетката и прага на основния изпускател за осигуряване на нормални условия за монтаж на табления затвор след неговия ремонт;
 5. Ремонт на долния праг на ремонтния затвор;
 6. Почистване, полагане на грунд, полагане на АКП (три слоя) и монтаж на щанги, водещи рейки и ремонт на таблен затвор.
 7. Подводен оглед с пробни манипулации на ремонтния затвор без изпускане на водни количества;
 8. Подводен оглед за установяване състоянието на ремонтния затвор с неговите елементи и решетка след извършване на пробни изпитания с изпускане на вода;
 9. Изготвяне на доклад със снимков и видеоматериал за изпълнението на подводните дейности и резултата от тях;
 10. Изготвяне на екзекутивна документация на закрепянето на ходовите колела.

 

Табленият затвор, лагерните конзоли и повдигащите щанги и рейки се намират в добро техническо състояние след извършване на ремонтната дейност, като това е потвърдено и от извършените пробни изпитания. 

 

 

 

 

 

 

04 >>

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДВОДНА ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗВЛИЧАНЕ НА НЕФТОПРОДУКТИ - \"MOPANG\"

През 2018 и 2019-та година, Хидроремонт ИГ ООД изпълни дейности по
ограничаване на разлив на нефтопродукти от корпуса на потънал кораб „Mopang“.
Проектът беше изпълнен при дълбочина над 30м, на няколко отделни етапа, както
следва:

 • Подготвителен етап:
  Обособяване на работна база в пристанище Созопол и мобилизация на
  специализиран водолазен кораб, персонал и екипировка за работа над потопен
  обект, намиращ се на географски координати 42°28.'04 N 27°41.'39 Е.
  При извършване на мобилизацията, с цел да се осигури точно позициониране на
  водолазния кораб над потъналия кораб „МОПАНГ“, се извърши разполагането на
  специализирана котвена система, осигуряваща прецизно позициониране.
 • Подводна дейност – първи етап:
  Подводната операция по извличане на петролно-водна емулсия от корпуса на
  кораб Mopang, стартира с водолазни спускания, при които се извърши картиране и
  обстоен оглед на цялата видима част на потъналия кораб. На базата на
  извършеният оглед и съставената подробна схема, се изготви подробен план за
  работа, при който, въпреки наличната техническа документация, още веднъж се
  определи местоположението на всеки резервоар, състоянието на конструкцията на
  кораба, подходящи места за осигуряване на достъп до трюмовите помещения,
  разпробиване на технологични отвори и т.н. От съображения за безопасност, тъй
  като потъналия кораб „лежи“ на десен борд, конструкцията му е силно отслабена
  поради липсата на голям брой нитове и има видими деформации по нея, се
  наложи извършването на демонтаж на листи от обшивката на левия борд . Така се 
  гарантира безопасността на работещите водолази, рискът от инциденти и
  наранявания беше сведен до минимум и се осигури безопасно място за достъп до
  трюмовите помещения, в които е налична разлятата емулсия. Извличането на
  разлятата петролно-водна емулсия се извърши, като във всяко обособено 
  трюмово помещение се разпроби технологичен отвор и се монтира шланг, чрез 
  който петролно-водната емулсия се изпомпва до повърхността, като при трудно
  достъпните места, разлятата емулсия се изпомпва, като шлангът се насочва 
  ръчно от водолаз.
 • Подводна дейност – втори и трети етап:
  Извърши се разпробиване на множество технологични отвори във вече
  определените за това подходящи места по корпус на потъналия кораб. От
  съображения за безопасност, отново се наложи извършването на демонтаж на
  листи от обшивката. Така се гарантира достъп до всички горивни/баластни
  резервоари. Извличането на наличната петролно-водна емулсия се извърши, като
  във всеки отделен резервоар се разпроби технологичен отвор и се монтира шланг,
  чрез който емулсията се изпомпва до повърхността.
 • Завършващ етап: 
  Демобилизация на работната база, изградена на територията на пристанище 
  Созопол, специализиран водолазен кораб и други плавателни средства,
  специализирана котвена система за прецизно позициониране на водолазния
  кораб, персонал и екипировка.
05 >>

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ГАЗОВО НАХОДИЩЕ - "КАЛИАКРА 2"

 • През 2019 г. фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД извърши успешно подводна 
  операцията по съединяване на газодобивните съоръжения на газово находище
  „Калиакра-2“, намиращи се на дълбочина 73м, към съществуваща газопреносна 
  инфраструктура.
  За целта бяха извършени следните видове дейности:
  Мобилизация на плавателно средство (DSV), вкл. точно позициониране над
  работната зона. 

  Извеждане от експлоатация на съществуващи хидравлични линии с
  диаметър 1ʺ. 

  Извършване на подводни огледи с дистанционно управляемо устройство
  (ROV), на морското дъно, предвидено за полагане на тръбната изометрия 
  (тръбна система със сложна пространствена форма, изградена от тръби с 
  номинален диаметър - 10“). 

  Полагане по морското дъно на нови хидравлични линии, свързване на 
  хидравличните линии към съществуващите подводни газодобивни съоръжения
  на газово находище „Калиакра-2“. 

  Подготовка на съществуващите газодобивни съоръжения за свързване към 
  тръбната изометрия. 

  Спускане на тръбната изометрия. 

  Свързване към съществуващите - газодобивни съоръжения. 

  Демобилизация на плавателното средство и работни екипи.
06 >>

ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ НА ФУГИ НА ДВОЕН КАНАЛ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Цел на ремонта – възстановяване на водоплътността на фугите в участъците с водоплътни фуги по двоен канал за техническо водоснабдяване. Ремонтът се извърши с материали LЕСО на „Lestin&Со“ Австрия в условия на постоянна експлоатация на хидротехническото съоръжение, като се има предвид важността му. Обработката на фугите с материалите „LЕСО“ бе извършена при условия на непрестанно и силно водно течение в двойния канал. Това показва сложността на задачата, която бе изпълнена много прецизно и професионално. Обектът бе изпълнен съгласно правилата за безопасност, контрол и качество при работа в експлоатационни условия на АЕЦ „Козлодуй“.

07 >>

ПОДВОДНИ РАБОТИ НА ГАЗОВА ПЛАТФОРМА „ГАЛАТА“ И ВОДОЛАЗНИ ОГЛЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИ РЕГИСТРОВИ ПРЕГЛЕДИ

 

 • Регистрови огледи на платформата – вкл. водолазен оглед на колоните, катодите, фланците, връзките и състоянието на боята.
 • Експлоатационна поддръжка на подводните съоръжения на платформата и газовите находища.
 • Водолазен оглед на връзките между трите колони и плочата на грунда и измерване на наносите върху плочата.
 • Оглед на вертикалната част на тръбопровода и закрепящите скоби.
 • Дебелометрия на хоризонтален тръбопровод и на вертикален тръбопровод,  райзерите и добивните тръби.
 • Полагане и извеждане тръбопровод на брега.
 • Подмяна на дефектирал участък.

 

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас