Проекти

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЛИЦОВКАТА ПО ВОДНИЯ ОТКОС НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „БЕЛМЕКЕН“ С ТЕТРАПОДИ“ ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ЧАИРА“ – 2008-2011г.

Укрепване на язовирната стена между Първа и Втора берми, т.е. между кота 1914м и кота 1900м, с полагане на 21000 бр. тетраподи и габиони. Попълването на обрушените участъци за възстановяване профила на откоса преди монтажа на тетраподите се извършва с габиони тип „стоманен сак“, запълнени с камък. Полагането се извършва след прецизно геодезическо снемане на размерите на обрушените участъци. Полагането на тетраподи се извършва под вода в два пласта. Подреждането на тетраподите се извършва от водолази по утвърдена от възложителя схема, с което се гарантира непрекъснатост на първия пласт и заклинване на тетраподите с монтиране на горен (втори) пласт. Работи се едновременно от двата края на язовирната стена.