Водолазни услуги

І. Подводни дейности по Хидро-технически съоръжения  

1. Язовири, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ

 • Изграждане на хидро-технически съоръжения
 • Ремонт на водовземни съоръжения – таблени затвори, водачи, прагови конструкции, стоманобетонови конструкции, подмяна решетки
 • Полагане на кабели и тръбопроводи
 • Подводно рязане и заваряване на метални конструкции и стоманобетон
 • Подводни огледи и експертни оценки, оценка на състоянието
 • Видеозаснемане включително с Дистанционно Управляем Апарат (ROV)
 • Ремонт таблени затвори, клапи, подмяна тръбопроводи
 • Ремонт демонтажни връзки
 • Ремонт и подмяна решетки

 

Sn.1- obekt KRZ

2. Пристанищни и брегозащитни съоръжения

 • Изграждане и рехабилитация на вълноломи
 • Изграждане и ремонт на хелинги
 • Инсталиране на плаващи докове
 • Проучване, проектиране и изпълнение на инфраструктурни обекти в плитководната и брегова зона;
 • Реална оценка на състоянието на морските пристанища и нуждите от ремонт, реконструкция и изграждане на нови части;
 • Реална оценка на състоянието на речни пристанища брегоукрепителните съоръжения, мостове и нуждата от ремонт, реконструкция и изграждане на нови съоръжения;
 • Дълбоководни зауствания – предпроектни проучвания – геодезия, заснемане на грунда, подводно обследване, извършване на промери на района на минаване на тръбопроводите, геология и картографиране;

 

Sn.2 - vylnolom

3. Офшорни дейности

 • Регистрови огледи на газови, нефтени платформи
 • Ремонтни работи – връзки тръбопроводи
 • Полагане тръбопроводи и съоръжения
 • Почистване конструкции, дебелометрия, батикорометрия
 • Проучване и проектиране на газови връзки с преминаване под водни пътища

 

Sn.3 Obekt belmeken

4. Регистрови огледи на кораби

 • Почистване корпуси, винт-рулева група за регистрови огледи на плаващи средства за Корабен Лойд, Дет Норскe Веритас, Български Корабен Регистър
 • Дебелометрия